157

ඉඩම සහ නිවස


Perches 1k 190000

Home
මාවනැල්ල රඹුක්කන
0719843392
මාවනැල්ල නගරයට 2.5km දුරකින් මාවනැල්ල රඹුක්කන ප්‍රධාන මාර්ගය අයිනේ පිහිටා ඇති අර්ධ සම්පූර්ණ කර ඇති නිවස සමඟ පර්චස් 53ක ඉඩම ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත. Beds- 3 Baths-1 Land size-53perches